Algemene voorwaarden

Verantwoordelijke voor dit beleid:
LK Consulting BV hierna vermeld als “’t Meesterhof”
Bredestraat 120
9800 Deinze

Geüpdatet op 18 okt. 2022

Legal disclaimer

De gegevens die zich op de site www.meesterhof.be bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over B&B Meesterhof. De B&B Meesterhof levert alle mogelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat het mogelijk is dat er op deze site onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie zich kan bevinden. B&B Meesterhof behoudt zich het recht om de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de B&B Meesterhof.

 

Art 1: Kamers

Art 1.1. Annulatie van een boeking door de gast

De gast kan een of meerdere boekingen annuleren door een mail te sturen naar ingrid@meesterhof.be. In de mail dient de gast duidelijk te vermelden: uitdrukkelijke vermelding van de annulatie, naam, referentie van de boeking, bankrekeningnummer waarop de eventuele terugbetaling kan gebeuren.  De datum van de mail geldt als basis om te bepalen welke terugbeteling van toepassing is.  De eventuele terugbetaling gebeurt ten laatste 10 kalenderdagen nadat de mail door B&B Meesterhof werd ontvangen.  De terugbetalingsvoorwaarden zijn:

  • Indien de annulatie gebeurt op meer dan 6 weken voor de in-check datum: 90% terugbetaling
  • Indien de annulatie gebeurt tussen de 3 weken en 6 weken voor de in-check datum: 50% terugbetaling
  • Indien de annulatie gebeurt op minder dan 3 weken voor de in-check datum: geen terugbetaling

Art 1.2. Verplaatsing van een boeking naar een andere datum door de gast

Bevestigde boekingen kunnen verplaatst worden naar een andere datum door de gast.  Het verplaatsen van een boeking wordt gezien als een combinatie van een annulatie van een boeking en een nieuw boeking.  Voor de annulatie gelden de voorwaarden onder artikel 1.1, voor de nieuwe datum dient de gast een nieuwe boeking uit te voeren.

Art1.3. Overige bepalingen

Het is niet toegestaan om kinderen onder de 16 jaar alleen in een kamer te laten overnachten.

Voor kinderen jonger dan 2 jaar kan een babybed op aanvraag gehuurd worden tegen 15€. Er worden geen kosten in rekening gebracht wanneer er gebruik wordt gemaakt van zelf meegebrachte babybedjes. Vanaf 2 jaar wordt een bed voorzien tegen betaling voor een kind/junior.

Bij het verlaten van de kamers is het niet toegelaten om grote hoeveelheden afval achter te laten op de gastenkamers, de kamer dient netjes achtergelaten te worden.

De maximale bezettingsgraad van B&B Meesterhof zijn 12 personen, kinderen inbegrepen, babybedjes niet inbegrepen.

Het is niet toegelaten om bedden, stoelen of overig meubilair zonder toestemming zelf te verplaatsen (dus ook stoelen van de ene kamer naar de andere kamer verhuizen om met een groep in één kamer te zitten, is niet toegelaten).

Het is niet toegelaten om matrasovertrekken, kussenslopen of dekenhoezen te verwijderen.

Fietsen & fietsonderdelen zijn niet toegelaten op de kamer.

 

Art 2: Betaling

De gast betaalt bij het online boeken van de overnachting, bij het boeken vermeldt de gast de factuurgegevens waarop de factuur gemaakt zal worden. De factuur wordt na de overnachting aan de gast per mail bezorgd.

 

Art 3: Inchecken

Gasten kunnen inchecken van 17:00 tot 19.30u. Een latere check-in is mogelijk tot 21.30u, dit dient vooraf aangevraagd te worden.

 

Art 4: Uitchecken

Uitchecken kan tot 10:30 uur op de dag van vertrek. (In een pandemie periode om 10u)

 

Art 5: Internet

B&B Meesterhof biedt een gratis WIFI gastennetwerk aan. De gebruiker van het wifi netwerk zal zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben en/of die niet stroken met de reputatie van B&B Meesterhof als aanbieder van de accommodatie. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de gebruiker heeft B&B Meesterhof het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot het internet al dan niet geheel te blokkeren.

 

Art 6: Respect voor de buren

B&B Meesterhof is gelegen naast een woonwijk. Gasten worden verzocht om geen overlast te veroorzaken. Alle muziek – en elk ander geluid – op welke wijze voortgebracht moet op kamersterkte zijn afgestemd, zodat geen geluidsoverlast ontstaat voor de overige gasten en omwonenden en is sowieso verboden van 23:00 tot 07:00.

 

Art 7: Sleutelbeheer/badgebeheer

Bij aankomst ontvangt de gast van de gastvrouw één sleutelkaart bestemd voor uw verblijf. U dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de deuren van uw verblijf. Bij het uitchecken graag de sleutel weer inleveren bij de gastvrouw. Bij verlies van een sleutelkaart wordt  25,00€ in rekening gebracht.

 

Art 8: Parkeren

Enkel gasten die bij ons overnachten kunnen op de dag van de overnachting gebruik maken van de gratis parking. Parkeren is uitsluitend toegestaan voor de duur van het verblijf. Fietsen kunnen gasten eveneens gratis parkeren in het daarvoor voorziene fietsrek/fietsenstalling op het binnenplein. B&B Meesterhof is niet aansprakelijk voor diefstal en/of enige vorm van schade aan uw wagen, fiets of ander vervoersmiddel. Parkeren op het terrein bij B&B Meesterhof is op eigen risico.

 

Art 9: Verbodsbepalingen

Huisdieren zijn niet toegelaten op het hele domein van B&B Meesterhof.

Er mogen geen personen ontvangen worden die niet in B&B Meesterhof overnachten. Mocht een gast toch iemand wensen te ontvangen, dient de gast dit voorafgaandelijk aan de gastvrouw voor te leggen.

B&B Meesterhof heeft een strikt anti drugsbeleid. Op het terrein en in de gebouwen is het verkopen, bezitten en gebruiken van drugs ten strengste verboden. Oneigenlijk verkopen, gebruiken of bezitten van lachgas valt hier ook onder. Roken is nergens toegestaan in de gebouwen en dus ook niet aan in de gastenkamers. Er zijn buiten twee rokerszones (één aan de kidscorner en één aan het groot terras van de ontbijtruimte) Bij vaststelling van het overtreden van een van bovengenoemde zaken, rekent de B&B Meesterhof een geldboete van € 250 aan en zal/zullen de persoon/personen meteen gevraagd worden om te vertrekken. In geval van discussie wordt de politie gecontacteerd.

 

Art 10 Schade & diefstal

B&B Meesterhof is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies of diefstal van persoonlijke goederen en/of persoonlijk letsel die de gast heeft ondervonden tijdens het verblijf bij B&B Meesterhof.

Mocht er tijdens uw verblijf schade worden veroorzaakt aan de accommodatie of de inrichting ervan, dient u de gastvrouw hiervan op de hoogte te stellen. Ingeval van schade die de gast aanricht, wordt deze in rekening gebracht van de gast die deze schade heeft veroorzaakt.

In het geval dat de gast tijdens de overnachting niet verwijderbare vlekken in het matras, dekbed, sprei en sierkussens of handdoeken veroorzaakt, zal B&B Meesterhof de hierdoor ontstane reinigingskosten en/of kosten ter vervanging van de materialen bij de gast in rekening brengen.

Mocht blijken dat de gast heeft uitgecheckt en dat er zaken zijn ontvreemd, wordt de gast hiervan onverwijld op de hoogte gebracht.  Hierop heeft de gast 24u na het uitchecken de tijd om de ontvreemde goederen terug te brengen.  Indien deze tijdspanne is verstreken en de ontvreemde goederen werden niet teruggebracht, wordt een factuur van de ontvreemde goederen aan de gast bezorgd.  In dit laatst geval wordt melding gemaakt aan de politie om hiervan een proces verbaal op te stellen.

 

Art 11 Aansprakelijkheid/ verzekering

De klant verbindt er zich toe om bij een erkende Belgische verzekeringsonderneming, een verzekering af te sluiten, ter dekking van zijn aansprakelijkheid als organisator tijdens de periode zoals voorzien

De gast die heeft geboekt, en in kennis is gesteld van de algemene voorwaarden, dient de medegasten in te lichten van deze algemene voorwaarden

Het is de gast verboden om de ter beschikking gestelde ruimtes aan te wenden voor bijeenkomsten welke betrekking hebben op extreme ideologieën en of strekkingen, en of welke rechtstreeks of onrechtstreeks een negatieve impact zouden kunnen hebben op het normale hotelgebeuren, of de rust van de overige hotelgasten zou kunnen verstoren.

De gast die heeft geboekt, zal in ieder geval samen met zijn medegasten, hoofdelijk en ondeelbaar, de ene bij gebreke aan de andere, gehouden zijn om aan B&B Meesterhof iedere schade of hinder te vergoeden, welke door de gast wordt veroorzaakt . Tevens zal de gast gehouden zijn om B&B Meesterhof te vrijwaren voor iedere aanspraak (zowel in hoofdsom, intresten als kosten) welke lastens B&B Meesterhof zouden worden geformuleerd door één van de andere gasten/ cliënten, ingevolge schade/ hinder welke zij zouden ondervinden ingevolge het evenement en/ of de houding/gedragingen of nalatigheden van de gast of zijn/haar medegasten.

B&B Meesterhof kan in ieder geval nooit, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ingeval van diefstal van of schade aan goederen/ objecten/ etc. die door de gast of zijn/haar medegasten in de B&B worden bewaard.

B&B Meesterhof kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen bij het betreden van de speeltuin, glijbaan of trampoline.

 

Art 12:  Ontbinding/ schadevergoeding

B&B Meesterhof heeft het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen  door een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de gast die heeft geboekt, in geval de bovenvermelde voorwaarden niet werden gerespecteerd door de gast en/of medegasten.

Alsdan zal de gast aan B&B Meesterhof een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 100% van de bedragen welke door de gast zouden verschuldigd zijn geweest, indien de overeenkomst niet zou zijn beëindigd.

Wanneer B&B Meesterhof mocht vaststellen dat zij de kamers/ faciliteiten zoals deze werden gereserveerd door de gast en door B&B Meesterhof werden aanvaard, niet kan leveren op de daartoe voorziene tijdstip, dan dient B&B Meesterhof dit feit zo snel mogelijk aan de klant te melden. Alsdan zal B&B Meesterhof enkel en alleen gehouden zijn om in gelijk(w)aardige kamers en faciliteiten te voorzien voor de klant, en zulks in het dichtstbijzijnde gelijkwaardige hotel, waarbij B&B Meesterhof enkel gehouden zal zijn om aan de gast het gebeurlijk prijsverschil te vergoeden, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere schadevergoeding of kost.

 

Art 13: Brandpreventie en veiligheidsprocedures

Nooduitgangen moeten altijd vrij blijven van obstructies en aanduidingen van hun locatie zichtbaar gelaten worden voor iedereen die de functie bijwoont. Daar waar expliciet vermeld, moeten brand- en nooddeuren steeds gesloten blijven. Niets mag bevestigd worden aan de panieksluitingen, noch mogen materialen achter de deuren geplaatst worden.

Traphallen die dienst doen als vluchtroute moeten vrij gehouden worden van obstructies.

Het is verboden ontvlambare, explosieve of gevaarlijke vloeistoffen of producten binnen te brengen in de B&B, alsook om aanpassingen te maken aan bestaande installaties, materialen, meubels of uitrusting daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gastvrouw van B&B Meesterhof.

Gordijnen, muurbekledingen en elk ander decoratief materiaal opgehangen of vastgemaakt aan of tegen muren en plafonds, moet vervaardigd zijn uit tenminste brandvertragend of brandvrij materiaal. Indien deze materialen worden opgehangen in deuropeningen of gangen moeten ze scheiden in het midden en zo worden bevestigd dat ze gemakkelijk opzij getrokken kunnen worden.

De elektrische voorzieningen mogen niet overbelast worden.

Brandbestrijdingsvoorzieningen mogen niet misbruikt worden.

Het rookverbod dient altijd gerespecteerd te worden.

Men dient er zorg voor te dragen dat het maximum aantal toegestane personen op het domein van B&B Meesterhof niet wordt overschreden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gastvrouw van B&B Meesterhof.

Er zijn geen kaarsen toegestaan in de gastenkamers en op gans het domein van B&B  Meesterhof omwille van brandgevaar.

Er zijn drie brandblusapparaten aanwezig: onder de buitentrap, in de hall boven en in de hoeve. In geval van brand wordt de gast verzocht onmiddellijk de gastvrouw te waarschuwen en de 112 te bellen.

 

Art 14: Bevoegdheid / wetgeving

Onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische Recht.

Ieder geschil aangaande haar geldigheid, interpretatie, uitvoering van de overeenkomst, of facturatie in uitvoering hiervan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, Gent.

De gast erkent door de boeking deze voorwaarden te kennen, deze te hebben gelezen en ze te aanvaarden.